Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky" nebo "OP") platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je Mgr. Radka Šmídová se sídlem: Bolina 130, 258 01 Vlašim, zapsaná v Administrativním registru ekonomických subjektů a v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb pod ID 161304; kontaktní údaje: nutrirada@gmail.com; 775175712.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího nabízených na webových stránkách na doméně www.nutrirada.cz.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností a cena je uvedeno na webovém rozhraní prodávajícího. Cena je také uvedena v objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje
o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U online produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky. Objednávku podá zákazník kliknutím na příslušné tlačítko v objednávkovém formuláři. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal, a kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob nebo naplnění kapacit, o čemž bude zákazník informován.

2.5. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky – aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru – internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktů, zboží a služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

3.3.Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně na účet prodávajícího.

3.4. V případě úhrady formou bankovního převodu je zákazník povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.5. Závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je zákazník povinen zaplatit, se zákazník zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu/zboží/služby.

3.7. Dárkové poukazy nebo balíčky konzultací je možné uplatnit do 12měsíců od zakoupení.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání poukazu s unikátním kódem, zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

4.2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2. Upozorňujeme, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb.

6.3. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 5 dnů po době splatnosti nebo porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 5 OP) ze strany zákazníka.

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními
§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.Online vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

9. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1. Všechny mnou nabízené produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely. Poskytované informace mají charakter návodů a doporučení. Nenesu odpovědnost za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání online produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Osobní údaje budou zpracovány za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů trvá za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy a ust. § 5 odst. 2 písm. e) téhož zákona – nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby.

10.2 Na e-mailovou adresu vám budou prodávajícím zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

10.3 Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: - požadovat po prodávajícím informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, - vyžádat si u prodávajícího přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, - požadovat po prodávajícím výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz bude proveden, pokud nebude v rozporu s oprávněnými zájmy prodávajícího, - v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na prodávajícího nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.5.

12.2. Stížnosti a připomínky spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající, stížnosti může spotřebitel uplatnit na adrese nutrirada@gmail.com. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

12.3. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

12.4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.5. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.

12.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

12.7. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 3. 11. 2023. V případě změny obchodních podmínek jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.